1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Witryny ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników witryny. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Witrynie, w tym podstawy, cele, zakres i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Witrynie plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Witryny jest EUROLINUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507774; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 806 600,00 zł; NIP: 6762475638; REGON: 123104833, adres poczty elektronicznej: [email protected] – zwana dalej „Administratorem”.
1.3. Dane osobowe w Witrynie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.4. Korzystanie z Witryny jest dobrowolne. Podobnie podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym przez korzystającego z Witryny jest dobrowolne, z zastrzeżeniem jednego wyjątku: obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Użytkownik, Witryna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w niniejszej polityce prywatności.
1.8. Definicje:
1.8.1. WITRYNA – strona www Administratora dostępna pod adresem internetowym: www.euro-linux.com.
1.8.2. ADMINISTRATOR – EuroLinux Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków, KRS 0000507774, kapitał zakładowy w wysokości: 806 600,00 zł, NIP 6762475638; REGON 123104833, adres email [email protected].
1.8.3. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – odwiedzająca Witrynę Administratora.
1.8.4. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny w Witrynie umożliwiający kontakt z Administratorem.
1.9. Dane osobowe Użytkowników będą bezpiecznie przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji technicznych i marketingowych – wówczas zostaną usunięte.
1.10. Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, zaprzestania przetwarzania oraz swobodnego ich przenoszenia.
1.11. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji technicznych i marketingowych.
1.12. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca).
1.13. Podanie danych, w tym adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania danych Użytkownika w systemach informatycznych Administratora. Niepodanie podstawowych danych uniemożliwia Administratorowi np. zapisanie Użytkownika na listę odbiorców newslettera lub obsługę zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności.

3. PROFILOWANIE

3.1. Administrator nie ingeruje nadmiernie w prywatność Użytkowników, a działania Administratora nie wywołają żadnych istotnych skutków, w tym prawnych. W celu lepszego dopasowania komunikacji, preferencje i zainteresowania Użytkowników mogą być profilowane. W ten sposób Administrator zwiększa jedynie atrakcyjność prowadzonej komunikacji informacyjnej i marketingowej. Odbywa się to na podstawie danych z systemów Administratora oraz danych zbieranych automatycznie za pośrednictwem plików cookie przesyłanych przez Witrynę w oparciu o prawnie uzasadniony interes związany z komunikacją marketingową.
3.2. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
3.3. Administrator może korzystać w Witrynie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego.
3.4. Profilowanie w Witrynie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby w Witrynie np. przeglądanie strony konkretnego Produktu w Witrynie czy też poprzez analizę dotychczasowej historii odwiedzin Witryny.
3.5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

4. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

4.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
4.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
4.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w Witrynie.

5. COOKIES W WITRYNIE I ANALITYKA

5.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Witrynę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Witrynę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
5.2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez Witrynę można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

5.3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających witrynę w następujących konkretnych celach:

5.4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez Witrynę jest możliwe w następujący sposób:

5.5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Witryny.
5.6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Witrynę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

6. KONTAKT PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

6.1. Użytkownik, wysyłając zapytanie przez formularz kontaktowy znajdujący się w witrynie, wyraża zgodę na przetwarzanie Administratora danych osobowych podanych w przesłanym formularzu, w celu jego obsługi.
6.2. Użytkownik potwierdza otrzymanie następujących informacji: EuroLinux Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Cystersów 9, 31-553 w Kraków (KRS 0000507774) jako Administrator otrzymanych danych osobowych, z którym można się kontaktować przez adres poczty elektronicznej [email protected] będzie je przetwarzał w celu obsługi przesłanego zapytania.
6.3. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych czynności związane z obsługą przesłanego zapytania nie będą mogły być prowadzone.
6.4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do podjęcia i realizacji czynności związanych obsługą przesłanego zapytania, a także przez okres wyznaczony przepisami prawa w zakresie ustalania, dochodzenia, ewidencjonowania, obrony w zakresie roszczeń cywilnych lub obowiązków publiczno-prawnych określonych przez przepisy prawa.
6.5. Dane osobowe osób fizycznych, w tym osób fizycznych działających za klientów, którzy nie są osobami fizycznymi, podane w zapytaniu, mogą być przekazywane pracownikom oraz partnerom gospodarczym Administratora (dalej zbiorczo zwani „Partnerami”), którzy biorą udział w procedurze obsługi zapytania. Dane osobowe są przetwarzane w systemach informatycznych, z jakich korzysta Administrator oraz Partnerzy, w tym: w systemach służących do komunikacji, systemach do obsługi systemów komunikacyjnych, serwerach, na których są przechowywane dane, systemach CRM.
6.6.Dostęp do przekazanych danych mogą mieć zaufani partnerzy Administratora i Partnerów, którzy uczestniczą w wykonaniu ww. czynności, tacy jak: administratorzy systemów do obsługi telekomunikacyjnej, administratorzy serwerów, na których są przechowywane dane.
6.7. Przetwarzane dane osobowe obejmują między innymi: imię i nazwisko, firmę klienta, stanowiska osób kontaktowych, numery telefonów, adresy e-maili lub inne służbowe dane kontaktowe.
6.8. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6.9. Osobie przekazującej dane przysługuje prawo do dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6.10. W celu obsługi zapytania przesłanego przez Formularz kontaktowy dane Użytkownika, jak i zapytanie mogą zostać przesłane do oficjalnego dystrybutora rozwiązań Administratora, firmy Linux Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), przy ul. Aleje Jerozolimskie 100.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Witryna może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Witryny Administratora.